35.6 C
Botoșani
13 iulie, 2024

Anunț achiziție publică servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul Consolidare-Restaurare a Bisericii de lemn „Sf. Nicolae” și a turnului clopotniță al Mănăstirii Pârvești

Marţi, 14 Martie 2023

Având în vedere Îndrumarul metodologic pentru beneficiarii privați aplicabil în derularea procedurilor de achiziție pentru atribuirea contractelor de furnizare de produse, prestare de servicii, execuție de lucrări finanțate din fondurile externe nerambursabile și rambursabile aferente Mecanismului de Redresare și Reziliență și respectând toate prevederile legale relevante care sunt în vigoare și a legislației în domeniul achizițiilor publice, vă invităm să depuneţi ofertă de preţ pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică de servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul „Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui – monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865”.

Cod CPV 71520000-9 – Servicii de supraveghere a lucrărilor.

1. Obiectul contractului: Servicii de dirigenție de șantier pentru obiectivul „Consolidare-Restaurare Biserică de lemn „Sf. Nicolae” și turn clopotniță, sat Pârvești, comuna Costești, județul Vaslui – monument istoric, cod LMI VS-II-A-06865” .

2. Sursa de finantare a contractului care urmează să fie atribuit: Planului Național de Redresare și Reziliență al României, Componenta 11 – Turism și Cultură, Investiția I1- Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – modernizarea/reabilitarea siturilor turistice, apel 1

3. Valoarea estimata: 36.546,25 lei fără TVA.

4. Pretul ofertei va fi exprimat in lei fără TVA. TVA se va evidenția separat.

5. Criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului de servicii: PREŢUL CEL MAI SCĂZUT.

6. Oferta va contine:

Scrisoare de înaintare;

Împuternicire (dacă este cazul);

Informații generale;

Propunerea tehnică. Ofertantul are obligația de a face dovada conformității propunerii tehnice cu cerințele prevăzute în Caietul de sarcini. Propunerea tehnică trebuie să reflecte explicit asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în Caietul de sarcini;

Memoriu (propunere tehnică)

Certificat de înmatriculare la Registrul Comerțului, sau echivalent

Certificat constatator eliberat de Oficiul Registrului Comerțului, sau document echivalent din care să reiasă faptul că prestatorul este autorizat să presteze serviciile ce fac obiectul contractului, emis cu mai puțin de 30 de zile înainte de data depunerii ofertelor;

Va/vor fi prezentată/e autorizația/autorizațiile I.S.C conform Ordinului nr .1496/13.05.2011 al M.D.R.T., completat cu prevederile Ordinului M.D.R.T. nr. 277/19.03.2012, în domeniile/subdomeniile de autorizare:

domeniul autorizat 1 Consolidare și restaurare monumente istorice – toate categoriile de importanță;

domeniul autorizat 2.3 Construcţii civile, industriale si agricole categoria de importanță B;

domeniul autorizat 6.1 Lucrări tehnico-edilitare şi reţele de apă şi canalizare;

domeniul autorizat 8.1 Instalaţii electrice;

domeniul autorizat 8.2 Instalaţii sanitare, termoventilaţii;

Notă: Documentele justificative care probează informațiile menționate vor fi depuse în copie cu mențiunea “conform cu originalul” și semnătura şi stampila operatorului economic care depune oferta, din care sa reiasă calificările expertului.

Vor fi prezentate declarații de disponibilitate, din care să reiasă că persoanele nominalizare sunt dispuse să activeze în prezentul contract:

Grafic de timp pentru îndeplinirea sarcinilor;

Formularul de ofertă și Anexa la formularul de ofertă;

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 164 din Legea nr. 98/2016;

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 165 din Legea nr. 98/2016;

Declarație privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 167 din Legea nr. 98/2016;

Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice (evitarea conflictului de interese);

Declarație de acceptare a condițiilor contractuale;

Declarație privind partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de subcontractant și specializarea acestora (dacă este cazul);

Acordul de subcontractare (dacă este cazul);

Acordul de asociere (dacă este cazul);

Declarație referitoare la obligațiile relevante din domeniile mediului, social si al relațiilor de muncă;

Declarație privind garantarea nediscriminării și egalitatea de sanse/gen;

Declarație privind personalul responsabil cu îndeplinirea contractului

7. Conditii de participare:

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii din tara de rezidenta, sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii, precum si faptul ca are capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului.

Documentele justificative care probeaza indeplinirea cerintei:

– copie „conform cu originalul” dupa Certificatul Constatator emis de la Oficiul Registrului Comertului sau echivalent, Certificat de inregistrare/alte documente, dupa caz)

Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dispuna de personal autorizat pentru indeplinirea contractului.

8. Condiţii de plată: Plata se va face în lei, pe bază de facturã, emisã dupã recepția serviciului, cu ordine de plată, în termen de 30 de zile de la primirea facturii. Plata serviciilor se va desfășura în tranșe, proporțional cu stadiul de execuție a lucrărilor, în termen de 30 de zile de la data recepției serviciilor prevăzute în caietul de sarcini, pe baza proceselor verbale de predare – primire și a documentațiilor recepționate cu proces verbal de recepție. Plățile se vor efectua in baza facturii emise, numai după aprobarea rapoartelor de activitate și semnarea proceselor verbale de recepție și reprezintă valorile maxime pe care Autoritatea contractantă le poate deconta pe baza documentelor justificative depuse (rapoarte, facturi, orice alt document justificativ relevant). Pentru îndeplinirea prezentului contract nu se acordă avans prestatorului.

9. Adresa la care se depune oferta: CENTRUL EPARHIAL HUȘI – Sectorul construcții bisericești și patrimoniu (în atenția Pr. Aurelian Ciprian Tacu – 0766465173), municipiul Huși, strada Ștefan cel Mare, nr. 1, Județul Vaslui, cod poștal 735100. Ofertele se pot depune in termenul stabilit si la adresa de e-mail:

In acest caz, ofertantii avand obligatia de a transmite si originalul prin curier/poștă.

10. Termenul limită pentru depunerea ofertei: data 28.03.2023 ora 14.00.

Operatorii economici interesati pot solicita clarificari la adresa de e-mail:

Alăturat atasăm documentația de atribuire care contine:

– caietul de sarcini

– clauze contractuale

– formulare

Sursa: https://episcopiahusilor.ro/anunt-achizitie-publica-servicii-de-dirigentie-de-santier-pentru-obiectivul-consolidare-0

Ultimă oră

Același autor